GMO

GMO je skratka pre geneticky modifikovaný organizmus. Ide o organizmus, ktorého genetická výbava bola cielene pozmenená spôsobmi, ktoré v prírode normálne neprebiehajú. Viac sa dozviete napr. v tomto článku.